MENU SLUITEN

Voorwaarden

IDTravel

Klik HIER voor de downloadversie van de Reisvoorwaarden van IDTravel B.V. of lees verder op deze pagina. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen.

Het is niet toegestaan de door ons aangeboden reizen aan derden aan te bieden. Druk- en typefouten voorbehouden.

Ons SGR nummer is 3844. Klik HIER voor meer informatie bij SGR.
Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst, die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in, dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau of reizenverkopende bank. Onze reizen worden uitgevoerd conform de in de reisbranche gebruikelijke, geldende voorwaarden.

De Reisvoorwaarden van ID Travel B.V.  KvK ’s Hertogenbosch nr 9043 9600. Versie  2023

ARTIKEL 1  INLEIDENDE BEPALING.

Artikel 1, lid 1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ID Travel; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij ID Travel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
  1. vervoer;
  2. verblijf;
  3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;
 3.  Reiziger;
  1. de wederpartij van ID Travel, of
  2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
  3. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot ID Travel is overgedragen.
 4. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en ID Travel bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
 5. Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
 6. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 1, lid 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen, pendelreizen per bus en pakketreizen per vliegtuig. ID Travel kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Artikel 1, lid 3

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 

ARTIKEL 2  TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 2, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van ID Travel. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 2, lid 2

Het aanbod van ID Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

Artikel 2 lid 3

ID Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 2, lid 4

 1. De reiziger verstrekt het boekingskantoor of ID Travel voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door ID Travel.
 2. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door ID Travel van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 5

 1. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 3. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 6

 1. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van ID Travel maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
 2. Indien ID Travel algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
 3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden ID Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 2, lid 7

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ID Travel aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). ID Travel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van ID Travel.

ID Travel heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

 1. aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 23,- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 11,-) per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);
 2. communicatiekosten;
 3. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt ID Travel alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

 1. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 27,- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 14,- ) per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);
 2. communicatiekosten;
 3. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ID Travel.

Artikel 2, lid 8

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Artikel 2 lid 9

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. ID Travel kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

Artikel 2, lid 10

ID Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

ARTIKEL 3  BETALING.

Artikel 3, lid 1

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Met een minimum van € 140,- p.p. bij eigen vervoer reizen en vanaf € 250,- p.p. bij bus- trein- en vliegreizen. Uitzondering zijn de wandel-expeditie-reizen, hier bedraagt de aanbetaling minimaal € 900,- p.p.
 2. In geval van eigen-vervoerreizen bedraagt de aanbetaling minimaal € 140,- p.p.
 3. Boekingskosten bedragen € 23,- per boeking

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het boekingskantoor.  Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens ID Travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. ID Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

ARTIKEL 4   REISSOM.

Artikel 4, lid 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

Artikel 4, lid 2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze ID Travel bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3 Zolang de gehele reissom niet  is voldaan, heeft ID Travel het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. ID Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van ID Travel kan worden gevergd.

Artikel 4, lid 4

 1. Chartervliegreizen Europa.
  Na de totstandkoming van de reisovereenkomst zal ID Travel in afwijking van het bepaalde in lid 3 de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europese bestemmingen en de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.
 2. Overige reizen.
  Na tijdige betaling van de gehele reissom zal ID Travel in afwijking van het bepaalde in lid 3 gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.
 3. In afwijking van het sub a. en b. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare
  1. verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen;
   of
  2. extreme verhoging van de vervoerskosten
   kan ID Travel tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

Artikel 4, lid 5

 1. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 2. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft ID Travel het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 

ARTIKEL 5  INFORMATIE.

Artikel 5, lid 1

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege ID Travel algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij ID Travel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of ID Travel tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

Artikel 5, lid 3 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4 Door of vanwege ID Travel zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 

ARTIKEL 6   REISBESCHEIDEN.

Artikel 6, lid 1

ID Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van ID Travel kan worden gevergd.

Artikel 6, lid 2

Indien de reiziger uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ID Travel of het boekingskantoor.

Artikel 6, lid 3

 1. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoer reizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft ID Travel of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
 2. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ID Travel of het boekingskantoor.

 

Artikel 7   WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.

Artikel 7, lid 1                                                     

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ID Travel worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.
 2. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 23,- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden.
 3. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 7, lid 2

 1. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing.
 2. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

ARTIKEL 8   IN-DE-PLAATS-STELLING.

Artikel 8, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 2. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats-stelling.

Artikel 8, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ID Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

ARTIKEL 9   ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

Artikel 9, lid 1

Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 9 lid 2

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd, zie tevens toevoeging Art. 9 lid 2 A en lid 2 B welke van toepassing zijn op fiets-vaarvakanties-cruises resp. wandel-expeditie-reizen.

  1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
  2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 35% van de restant reissom.
  3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 40% van de restant reissom;
  4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 50% van de restant reissom;
  5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 75% van de restant reissom;
  6. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom
  7. annulering dient altijd bij aangetekend schrijven waarvan de ontvangst door Aanbieder dient te worden bevestigd, te geschieden. De datum van ontvangst door Aanbieder wordt als datum van annulering aangemerkt.
  8. annulering vindt plaats conform de annulerings-voorwaarden artikel 9 van de algemene reisvoorwaarden van de ANVR, echter (conform de bepalingen in art 9 lid 2 van de ANVR voorwaarden) voor scheepsreizen tegen afwijkende annuleringskosten.

Artikel 9 lid 2 toevoeging A. Annulering fiets-vaarvakanties-cruises.

Bij annulering van de overeenkomst worden door Tour operator namens Aanbieder aan Afnemer annuleringskosten in rekening gebracht. Grondslag voor de berekening van de annuleringskosten is de overeengekomen prijs voor het arrangement en wel als volgt:

Na schriftelijke bevestiging van de reis, doch:
– meer dan 84 dagen voor begin Reis 10 %
– (incl.) 84 tot 42 dagen voor begin Reis 30 %
– (incl.) 42 tot 28 dagen voor begin Reis 60 %
– (incl.) 28 tot (incl.) 1 dag voor begin Reis 90 %
– op dag van begin Reis of later 100 %
telkens in % van de overeengekomen reissom(men)
Voor eventuele verdere bestellingen en/of arrangementen in het kader van deze overeenkomst kunnen andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden genoemd in de boekingsbijlage bij de reisovereenkomst, dan wel in separate overeenkomsten.

Artikel 9 lid 2 toevoeging B. Annulering wandel-expeditie-reizen (Zanzibar, Tanzania, Peru).

i.     bij annulering tot 2 maanden  vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
j.     bij annulering vanaf de 60 ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 35% van de restant reissom.
k.    bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 40% van de restant reissom;
l.     bij annulering vanaf de 28e dag en de vertrekdag 100% van de reissom.

Artikel 9, lid 3

 1. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
 2. Organisatoren van cruises, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 2. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.
 3. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Artikel 9, lid 4

De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van ID Travel lager is uitgevallen. In dat geval zal ID Travel deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 9, lid 5

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaats-stelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 9, lid 6

 1. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
 2. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.
 3. De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
 4. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 7

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

ARTIKEL 10   OPZEGGING DOOR ID TRAVEL.

Artikel 10 lid 1

ID Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Artikel 10 lid 2

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ID Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10 lid 3

Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Artikel 10 lid 4

 1. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 2. Indien de oorzaak van de opzegging aan ID Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ID Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
 3. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan ID Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 10 lid 5

Indien ID Travel zich  door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

ARTIKEL 11   WIJZIGING DOOR ID TRAVEL.

Artikel 11, lid 1

 1. ID Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
 2. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.
 3. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 4. Indien de oorzaak van de wijziging aan ID Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ID Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
 5. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan ID Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
 6. Indien ID Travel door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11, lid 2

In geval van wijziging doet ID Travel de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

Artikel 11, lid 3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 2. de aard en klasse van de accommodatie;
 3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij even bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 1. de samenstelling van het reisgezelschap;
 2. de aan ID Travel bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
 3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door ID Travel schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
 4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 11, lid 4

Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van ID Travel door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Artikel 11, lid 5

ID Travel mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden.  In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11, lid 6

 1. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
 2. In dat geval heeft ID Travel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

Artikel 11, lid 7

In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt ID Travel de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

Artikel 11, lid 8

 1. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of ID Travel bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt ID Travel er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
 2. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt ID Travel de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
 3. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van ID Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Artikel 11, lid 9

ID Travel is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.  Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

ARTIKEL 12   AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

Artikel 12, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is ID Travel verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 leden 1 en 2.

Artikel 12, lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is ID Travel verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die ID Travel of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12, lid 5

VERZEKERINGEN: Wanneer uit de boeking blijkt dat er geen verzekeringen zijn afgesloten, wijzen wij u er met nadruk op dat het afsluiten van bedoelde verzekering tot uw eigen verantwoordelijkheid behoort en dat wij derhalve geen aansprakelijkheid zullen aanvaarden voor schade waartegen deze verzekeringen dekking plegen te geven. U kunt uw reisorganisatie / touroperator niet aansprakelijk stellen voor het oplopen van een ziekte of letsel.

 

ARTIKEL 13   HULP EN BIJSTAND.

Artikel 13, lid 1

 1. ID Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van ID Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is ID Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ID Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor ID Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

 

ARTIKEL 14   UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID ID TRAVEL

Artikel 14 lid 1

 1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van ID Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 2. ID Travel is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 14, lid 2

Indien ID Travel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14, lid 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van ID Travel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ID Travel. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 14, lid 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ID Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van ID Travel, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

ARTIKEL 15   VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.

Artikel 15, lid 1

 1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ID Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van ID Travel te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 15, lid 2

 1. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ID Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 2. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 15 lid 3

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Artikel 15 lid 4

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

 

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN .

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ID Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

ARTIKEL 17 KLACHTEN.

Artikel 17, lid 1

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding.
 2. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met ID Travel op de door deze voorgeschreven wijze.
 3. De communicatiekosten worden door ID Travel vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 4. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en ID Travel dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17, lid 2 

 1. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij ID Travel op de door deze voorgeschreven wijze. De klacht dient schriftelijk ( e-mail) te worden gemeld.
 2. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en ID Travel dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
 3. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij ID Travel of het boekingskantoor.
 4. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
 5. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door ID Travel niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. ID Travel geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Artikel 17, lid 3

 1. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan een onafhankelijke commissie
 2. De commissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de commissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 17, lid 4

 1. Op alle geschillen tussen ID Travel en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.
 2. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Het addendum op bovenstaande voorwaarden m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat HIER